Corporation | Business | Products | Investors | Partners | Members | Help | Contact us 
 Fact Sheet 
 Plan & Strategy 
 Board of directors 
 Address & Contact 
 Brief History 
 Corporate Idenity 

0000000


 

Khai thác lợi thế cạnh tranh của các nguồn lực trong nước và duy trì những mối quan hệ truyền thống, ứng dụng những chuẩn giao tiếp và công nghệ tiên tiến để liên tục mở rộng thị phần và thiết lập mạng lưới cung cấp là chiến lược của chúng tôi trong những năm tới.

FINTEC đang hướng các quy trình làm việc của mình tới ISO-9002 nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả làm việc. Các kế hoạch được lập nhằm:

  • Tìm kiếm các nguồn vốn cho phát triển chiến lược;
  • Tăng cường hơn nữa nguồn nhân lực để thực hiện các mục tiêu của công ty;
  • Nâng cấp cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mạng với vai trò nền tảng cho sự tăng trưởng;
  • Tham gia vào chương trình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm chia sẻ giải pháp cho các vấn đề cùng quan tâm.


_PRINTER   _FRIEND   [ Back ]

Copyright © FINTEC Corporation 1999-2006
18 Yet Kieu - Hanoi - Vietnam
Tel: +84 4 3942 5195 Fax: +84 4 3942 5196 Email:
hq@fintec.com.vn
All rights reserved