Corporation | Business | Products | Investors | Partners | Members | Help | Contact us 
 Fact Sheet 
 Plan & Strategy 
 Board of directors 
 Address & Contact 
 Brief History 
 Corporate Idenity 

0000000


 
 
 

Ông Phạm Minh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 

Ông Nguyễn Hồng Chương

Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc
 

 Ông Nguyễn Thanh Hải

Thành viên
 

Ông Đỗ Hồng Minh

Thành viên, Phó Tổng Giám đốc
 


_PRINTER   _FRIEND   [ Back ]

Copyright © FINTEC Corporation 1999-2006
18 Yet Kieu - Hanoi - Vietnam
Tel: +84 4 3942 5195 Fax: +84 4 3942 5196 Email:
hq@fintec.com.vn
All rights reserved